اساسنامه انجمن
 

                                          بازگشت به صفحه اصلی

فصل اول- کليات و اهداف:

 ماده 1: به‌منظور گسترش و پيشبرد وارتقای علم و توسعه کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه‌های مربوط، انجمن هیدرولوژی ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود، تشکيل می‌گردد.

 ماده 2: انجمن بنيادی غيرانتفاعی است و در زمينه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می‌کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3: مرکز انجمن دراستان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- مرکز تحقیقات منابع آب می‌باشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل می‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران است.

فصل دوم- وظايف و فعاليتها:

ماده 5: به‌منظور نيل به هدفهای مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

 5-1- ايجاد و تحکيم روابط علمی و تحقيقاتی علمی در سطح ملی و بين‌المللی بين محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم هیدرولوژی و علوم وابسته سر و کار دارند.

 5-2- همکاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه های علمی موضوع فعاليت انجمن.

 5-3- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

 5-4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

 5-5- تشکيل گردهمايی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی.

 5-6- تهيه بولتن علمی خبری انجمن و انتشار کتب و نشريات علمی.

 5-7- تشکيل و شرکت در کارگاههای آموزشی و تنظيم برنامه های بازديدی از اقدامات تحقيقاتی و اجرايی در داخل و خارج از کشور.

 5-8- تکثير و فروش نشريات، آرمها، تقويم، کارت تبريک و ساير موارد مشابه تحت نام انجمن.

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت:

 ماده 6: نوع و شرايط عضويت

 6-1- عضويت پيوسته مؤسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته هیدرولوژی و رشته‌های وابسته باشند، بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت و افرادی که دارای درجه کارشناسی با 5 سال سابقه خدمت در رشته های مرتبط با آب باشند، می‌توانند به ‌عضويت پيوسته انجمن درآيند.

 6-2- عضويت وابسته: افرادی که دارای شرايط زير هستند مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:

 الف) کسانی که دارای درجه حداقل کارشناسی در يکی از رشته های مذکور در بند6-1 باشند.

ب) کليه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 2 سال بنحوی در يکی از رشته های مذکور در بند 6-1 شاغل باشند.

 6-3- عضويت دانشجويی: کليه دانشجويانی که در رشته‌های هیدرولوژی و علوم وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

 6-4- عضويت افتخاری: شخصيتهای ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های مرتبط با آب حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

 6-5- اعضای مؤسساتی (حقوقی): سازمانهايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته‌های مذکور در بند 6-1 می‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضای افتخاری کليه مزايای اعضای پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند.

تبصره 3: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايی نسبت به دارايی انجمن برای عضو ايجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8: عضويت به موجب يکی از موارد زير خاتمه می‌يابد:

 8-1- استعفای کتبی

 8-2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

 8-3- فوت تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره انجمن می باشد.

فصل چهارم- ارکان انجمن:

 ماده 9: ارکان اصلی انجمن عبارتند از:

 الف) مجمع عمومی، ب) هيئت مديره، ج) بازرس.

الف) مجمع عمومی

ماده 10 :مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق‌العاده تشکيل می‌شود.

 10-1- مجمع عمومی عادی سالی يکبار تشکيل می‌شود و با حضور يا رأی کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای پيوسته انجمن رسميت می‌يابد و تصميمات اتخاذ شده با اکثريت آراء معتبراست.

 10-2- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت.

 10-3- مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هيئت مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می‌شود. شرايط رسميت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرايط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 10-1 و 10-2 مي باشد وتصميمات آن با دو سوم آراء معتبر است.

تبصره 1: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به‌صورت فراخوان عمومی از طریق سایت اینترنتی انجمن و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضا برسد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

 11-1- انتخاب اعضای هيات مديره و بازرس

 11-2- تصويب خط مشی انجمن

 11-3- بررسی و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس

 11-4- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

 11-5- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

 11-6- عزل هيات مديره و بازرس

 11-7- تصويب انحلال انجمن

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هيات رئيسه ای مرکب از يک رئيس، يک منشی و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره 2: اعضای هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود، در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره 3: اعضای هيات رئيسه نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس نامزد کرده اند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصميم گيری در موارد بندهای 11-5، 11-6 و 11-7 تشکيل مي شود.

ب- هيئت مديره

ماده 12: هيئت مديره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و3 نفرعضو علی‌البدل است. که هر سه سال يکبار با رأی مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

 12-1- هيچيک از اعضا نمی‌توانند بيش از دو دوره متوالی به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند. تبصره: حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بيش از سه چهارم آرای حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی مي-توانند برای يک دوره ديگر به عضويت هيئت مديره درآيند.

 12-2- عضويت در هيئت مديره افتخاری است.

 12-3- هيئت مديره حداکثر تا يکماه پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکيک وظايف، انتخاب رئيس، نايب رئيس، خزانه دار و دبير اقدام می‌نمايد (تقسيم وظايف محوله به هيات مديره در جلسات داخلی آن انجام مي گيرد و جزو وظايف اعضای هيات مديره مي باشد).

 12-4-کليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئيس هيات مديره يا نايب رئيس همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای دبير يا رئيس هيات مديره معتبر است.

 12-5- هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يک ماه يکبار تشکيل جلسه دهد.

 12-6- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت می‌يابد و تصميمات اتخاذ شده با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

 12-7- کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هيئت مديره نگهداری می‌شود.

 12-8- شرکت اعضای هيئت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

 12-9- در صورت استعفا، برکناری يا فوت هر يک از اعضای هيئت مديره، عضو علی‌البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهدشد.

 12-10- شرکت بازرس در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 12-11- هيات مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان تصدی خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن های علمی ارسال نمايد. تبصره: هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوی کميسيون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 13: هيئت مديره نماينده قانونی انجمن می‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

 13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

 13-2- تشکيل گروه‌های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

 13-3- حفظ و نگهداری اموال منقول و غير منقول انجمن

 13-4- تدوين و تصويب آيين نامه های اجرايی

 13-5- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالی برای طرح در مجمع عمومی

 13-6- اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل ‌غير

 13-7- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

 13-8- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظايف انجمن

 13-9- جلب هدايا و کمکهای مالی

 13-10- اهدای بورسهای تحقيقاتی و آموزشی

 13-11- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی بارعايت قوانين و مقررات جاری کشور.

 13-12- ارسال گزارش‌های لازم به کميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.

ج- بازرس

 ماده 14: مجمع عمومی عادی يک نفر را به ‌عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت 1 سال انتخاب می‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

 15-2- بررسی گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

 15-3- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی، در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيئت مديره برای بررسی در دسترس بازرس قرارگيرد.

فصل پنجم- گروههای علمی انجمن:

 ماده 16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کميته‌های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيئت مديره برای آنها تعيين شود، به فعاليت می‌پردازند.

 1) گروههای تخصصی 2

) کميته آموزش و پژوهش

 3) کميته انتشارات

 4) کميته آمار و اطلاعات

 5) کميته پذيرش و روابط عمومی

 6) کميته گردهمايی‌های علمی

 16-1- تهيه و تصويب آيين نامه تشکيل گروهها و کميته ها با هيات مديره انجمن است.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه:

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

 17-1- حق عضويت‌ اعضا

 17-2- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای

 17-3- دريافت هدايا و کمکها

 17-4- فروش نشريات، بولتن، آرمها، کارت تبريک، تقويم سالانه و ساير موارد تحت نام و مهر انجمن که جنبه ترويجی و تبليغی دارند.

ماده 18: درآمدها و هزينه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

ماده 20: هيچيک از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت ياتخصيص هيچ‌گونه سودی اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

 ماده 21: کليه مدارک و پرونده های مالی و غيرمالی در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.

ماده 22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد واعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 24: درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هيئت تسويه‌ای را برای پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه داراييهای منقول وغيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به يکی از مؤسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل برشش فصل و 25 ماده و 57 زيرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 9/11/92 مجمع عمومی انجمن به تصويب رسيد.

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته و مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

محل كار

1

دکتر حسين صمدی بروجنی

دکترای سازه های آبی 

دانشيار

دانشگاه شهرکرد

2

دکتر رسول ميرعباسی نجف آبادی

دکترای منابع آب

استاديار

دانشگاه شهرکرد

3

دکتر سيد سعيد اسلاميان

دکترای هيدرولوژی

دانشيار

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

دکتر بهرام ثقفيان

دکترای مهندسی عمران-آب

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات تهران

5

دکتر بنفشه زهرايی

دکترای مهندسی عمران-آب

دانشيار

دانشگاه تهران

6

دکتر ابوالفضل مساعدی

دکترای مهندسی عمران-آب

دانشيار

دانشگاه فردوسی مشهد

7

دکتر فريدون رادمنش

دکترای هيدرولوژی

استاديار

دانشگاه شهيد چمران اهواز

8

دکتر محمدرضا شريفی

دکترای هيدرولوژی

استاديار

دانشگاه صنعتی جندی شاپور اهواز

9

دکتر احمد فاخری فرد

دکترای منابع آب (هيدرولوژی)

استاد

دانشگاه تبريز

10

دکتر يعقوب دين پژوه

دکترای آبياری و زهکشی

دانشيار

دانشگاه تبريز

 

 

©t-size: 9pt">© کليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن هيدرولوژي ايران است.